Wirusowe zapalenie wątroby typu C (wzw C) jest uznawane przez WHO za jedno z największych zagrożeń dla zdrowia publicznego w zakresie chorób zakaźnych, przede wszystkim ze względu na bezobjawowy przebieg choroby oraz poważne następstwa zdrowotne. W zapobieganiu i wykrywaniu HCV, istotną rolę powinni odgrywać m.in. lekarze podstawowej opieki zdrowotnej.

zdjęcie ilustracyjne /Karolina Michalik /RMF FM

Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, w Polsce około 165 tysięcy osób dorosłych może być zakażonych HCV. Aż 125 tysięcy z nich nie jest świadomych zakażenia, stanowiąc tym samym ryzyko zakażenia HCV dla osób z otoczenia.

Chcesz zrobić test na HCV? Musisz zapłacić za badanie

Obecne rozwiązania systemowe nie zapewniają powszechnego bezpłatnego dostępu do badań w kierunku HCV. W Polsce badania przesiewowe w kierunku HCV są wykonywane w wybranych grupach populacji, tj. kandydatów na dawców krwi, kobiet w ciąży oraz pacjentów dializowanych. Dodatkowo, bezpłatna diagnostyka w kierunku HCV może być również oferowana w ramach samorządowych programów zdrowotnych lub kampanii społecznych podnoszących świadomość w zakresie wzw C. Powyższe działania mają jednak ograniczony zasięg i czas trwania.

Biorąc pod uwagę organizację systemu ochrony zdrowia, w którym kluczową rolę odgrywa poziom podstawowej opieki zdrowotnej, istotne jest zwiększenie kompetencji lekarzy POZ w zakresie diagnostyki zakażeń HCV oraz ewentualnych działań wspomagających leczenie pacjentów z wykrytym wirusowym zapaleniem wątroby typu C.

Rola lekarzy POZ w wykrywaniu i zapobieganiu HCV

W ramach projektu "Badanie opinii, wiedzy i postaw wobec diagnostyki i leczenia zakażeń HCV wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce", objęto  badaniem ankietowym 500 lekarzy świadczących usługi z zakresu POZ w podmiotach leczniczych na terenie całego kraju.

Celem projektu było zebranie opinii oraz ocena wiedzy i postaw lekarzy POZ na temat diagnostyki oraz leczenia zakażeń HCV, a także poznanie dotychczasowych praktyk stosowanych w sytuacji podejrzenia/rozpoznania zakażenia HCV u pacjenta. 

Z analizy przeprowadzonego badania wynika, że poziom wiedzy lekarzy POZ na temat wirusowego zapalenia wątroby typy C jest względnie dobry, choć brakuje im informacji na temat skali problemu, diagnostyki zakażeń HCV oraz możliwości leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C.

W sytuacji podejrzenia zakażenia HCV, lekarze POZ stosują różne praktyki, spośród których najczęstszą jest skierowanie pacjenta do specjalisty (74,9 proc.).

Ponad połowa lekarzy POZ posiada już jakiekolwiek doświadczenie w opiece nad pacjentami zakażonymi HCV. Najczęściej muszą się zmagać z reakcjami lękowymi lub depresyjnymi ze strony pacjentów (39,7 proc).

Blisko połowa lekarzy POZ deklaruje trudności we współpracy na linii lekarz POZ-specjalista, spośród których najczęściej wymienianą jest długi czasu oczekiwania na wizytę przez pacjentów (71 proc).

Przeważający odsetek lekarzy (93,2 proc.) uważa, że powinni być angażowani w działania na rzecz zwiększenia wykrywalności zakażeń HCV w Polsce. Większość z nich widzi też potrzebę zwiększenia finansowania na badania laboratoryjne (90,4 proc).