Polityka prywatności RMF24.PL

Spółki Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k., al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000660949, NIP: 677-00-72-027, REGON 350637551. (dalej jako "Spółka")

I. Informacje ogólne.

1. Polityka prywatności przedstawia w jaki sposób Spółka gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisów.
2. Przez Serwisy należy rozumieć strony www Spółki, w szczególności www.rmf.fm, www.rmfon.pl, www.rmf24.pl i twojezdrowie.rmf24.pl wraz z podstronami, a także aplikacje mobilne.
3. Polityka prywatności nie ma zastosowania jeżeli dla danej strony internetowej lub oferowanej usługi wprowadzono szczególne zasady prywatności lub oświadczenia o prywatności.
4. Polityka prywatności może w przyszłości podlegać zmianom. W każdym wypadku wprowadzenia takich zmian, na tej stronie opublikowana zostanie nową wersję polityki prywatności.
5. Kontakt ze Spółką jest możliwy
- w formie pisemnej na adres: Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k., al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków;
lub
- drogą e-mail na adres dane@rmf.fm
6. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Pana Bartosza Kurzawę.
Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:
adres do korespondencji: Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k., al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków (z dopiskiem "na ręce IOD")
adres email: iod@rmf.fm

II. Ochrona prywatności.

1. Spółka gwarantuje użytkownikom Serwisów prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
2. Spółka w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych użytkowników.
3. Spółka umożliwia korzystanie ze swoich serwisów w sposób anonimowy, jednakże w niektórych przypadkach, dla skorzystania z oferowanych przez Spółkę usług (np. konkursów, newsletterów) lub nawiązania kontaktu wskazane lub wymagane jest dokonanie rejestracji lub podanie danych osobowych poprzez wypełnienie udostępnionych formularzy.
4. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:
a. po uprzednim uzyskaniu zgody użytkowników, w celu świadczenia danej usługi,
b. w postaci zagregowanej charakteryzującej populację użytkowników Serwisów aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.

III. Ochrona danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych jest Spółka.
2. Jeżeli dla określonej usługi (np. konkursu) administratorem danych osobowych jest inny podmiot wówczas informacja taka zostanie podana w dotyczącym tej usługi regulaminie (np. regulaminie konkursu), a także pod każdym formularzem rejestracyjnym/zgłoszeniowym.
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako "RODO")
4. Informacje o sposobach i celach przetwarzania danych osobowych i przysługujących prawach zamieszczone są w niniejszej Polityce prywatności, a także podawane pod każdym formularzem zgłoszeniowym/rejestracyjnym
5. Spółka przetwarza dane udostępniane przez użytkowników w formularzach internetowych, np. formularzu kontaktowym, formularzu konkursowym, formularzu rejestracyjnym. Dane te są uwidoczniona na powyższych formularzach i uzupełniane samodzielnie przez użytkowników.
Ponadto, w związku ze świadczeniem usług Serwisu jako portalu internetowego Spółka przetwarza tzw. dane internetowe, które kontekstowo do usługi mogą obejmować następujące informacje: odwiedzane miejsca, informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce w tym jego lokację, czas wizyty oraz aktywność użytkowników w witrynach internetowych zarządzanych przez Spółkę, , atrybuty kampanii marketingowych, adres źródła wejścia, które odesłało użytkownika do monitorowanej witryny internetowej.
6. Spółka przechowuje dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają przedłużenia tego okresu (np. rozliczenia podatkowe, dochodzenie roszczeń, postępowania reklamacyjne). Dane internetowe co do zasady usuwamy lub anonimizujemy po okresie 90 dni. Dane zawarte w plikach cookies przechowywane są średnio przez okres 60 dni z wyjątkami opisanymi w polityce cookies.
7. W zależności od celu i sposobu udostępnienia danych osobowych, są one przetwarzane przez Spółkę na jednej z następujących podstaw prawnych:
a. zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – ta podstawa ma zastosowanie m.in. wówczas, gdy kontaktujesz się ze Spółką przy wykorzystaniu formularza internetowego lub zaznaczasz w oknie wyboru zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, które dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – ta podstawa ma zastosowanie np. kiedy korzystasz z usług świadczonych na umowy zawartej w sposób wyraźny lub dorozumiany (np. poprzez niezwłoczne przystąpienie do jej wykonania);
c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – ta podstawa ma zastosowanie np. przy realizacji konkursów;
d. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – ta podstawa obejmuje m.in. działalność w zakresie marketingu własnego Spółki, o ile nie pozyskała ona w tym celu odrębnej zgody użytkownika. Ponadto, dane internetowe są przetwarzane w celu wykrywania i zapobiegania nadużyciom w sieci telekomunikacyjnej, a także dla celów analitycznych. Łączymy Twoje dane z informacjami o innych użytkownikach na potrzeby sporządzania analiz i raportów, dzięki którym możemy optymalizować nasze usługi. Takie informacje pozwalają nam na przykład na lepsze dopasowanie funkcjonalności oferowanych usług do potrzeb użytkowników, planowanie przepustowości naszej sieci, podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju naszej oferty programowej oraz stałe usprawnianie procesów obsługowych.
8. Spółka może przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim, także spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego. Powyższe przekazanie może nastąpić w wypadkach prawnie dopuszczalnych na rzecz zaufanych podmiotów w celach związanych ze świadczeniem przez Spółkę usług np. dostawcom usług IT, agentom, agencjom marketingowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi Spółka zawarła umowy o współpracy i udostępnianiu sieci. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.
W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.
Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców np. Google czy Facebook mają siedzibę poza terytorium EOG. Spółka dba w związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, aby dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

IV. Prawa użytkownika związane z ochroną danych osobowych.

1. Każdy, kto podał Spółce swoje dane osobowe ma prawo do żądania:
a. dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Spółki potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Spółka ujawniła lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Spółki niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Spółki niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również "prawem do bycia zapomnianym"). Spółka ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przewarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku gdy Spółka jest zobowiązana na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Spółki ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Spółka nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Spółka może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego;
e. wniesienia sprzeciwu:
- wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, tj. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Spółki (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takiej sytuacji Spółka nie będzie mogła dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Spółce do dochodzenia roszczeń. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Spółkę obowiązku prawnego;
- wobec przetwarzania danych niezależnie od podstawy prawnej na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie art. 21 ust. 2 RODO. W takiej sytuacji Spółka nie będzie mogła dalej przetwarzać danych w tym celu;
f. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Spółce oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
2. Prawa, o których mowa w pkt. 1 powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku:
- w formie pisemnej na adres: Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k., al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków;
lub
- drogą e-mail na adres: dane@rmf.fm
Spółka umożliwia również wycofanie zgody na cele marketingowe oraz realizację prawa do wniesienia sprzeciwu poprzez wybranie automatycznej opcji "Wypisz" dostępnej przy formatce rejestracyjnej/zgłoszeniowej w ramach, której nastąpiło przekazanie danych.
3. Korzystając ze swoich praw pamiętaj, że realizacja Twojego żądania może wymagać weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
4. W terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania Spółka udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z jego zgłoszeniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.
5. Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Spółka może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
6. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę narusza przepisy prawa przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ustanowionego na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

V. Partnerzy Spółki.

Poniżej prezentujemy listę naszych partnerów technologicznych, którzy dzięki wykorzystaniu plików cookies lub innych podobnych technologii, zbierają informacje o zachowaniu użytkownika na stronach internetowych lub aplikacjach Spółki i przetwarzają je w celach marketingowych, w tym wyświetlenia reklamy dopasowanej do preferencji użytkownika lub udostępniają te informacje innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie. O zasadach wykorzystywania przez naszych partnerów plików cookies lub innych podobnych technologii, a także o stosowanych mechanizmach opt-out (wycofania zgody), można przeczytać w ich politykach prywatności (cookies) znajdujących się na stronach internetowych, do których linki znajdują się w prawej kolumnie tabeli.

Zobacz listę partnerów w ustawieniach prywatności.

Strona korzysta z wtyczek z sieci społecznościowej Facebook, Facebook Inc., USA.
Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka na naszej stronie internetowej lub ikonki dłoni z podniesionym kciukiem. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, wtyczka ustanawia bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebook. Facebook otrzymuje informacje o tym, że odwiedziłeś naszą stronę internetową za pomocą adresu IP. Gdy jesteś zalogowany na swoje konto na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszej strony z profilem na Facebooku. W rezultacie Facebook może przypisać wizytę na naszej stronie do twojego konta użytkownika.
Zwracamy uwagę, że my, jako dostawca strony internetowej, nie uzyskujemy wiedzy na temat treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez Facebook. Jeśli nie chcesz, aby Facebook powiązał Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem użytkownika Facebook, wyloguj się z konta użytkownika Facebook.
Zgromadzone przez Facebooka informacje mogą być w zagregowanej formie udostępnione Spółce na potrzeby statystyk oraz przeprowadzenia kampanii reklamowych kierowanych do użytkowników Facebooka. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Facebooka pod adresem http://www.facebook.com/policy.php.

Witryna wykorzystuje usługę google signals w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA). Google Signals pozwala zrozumieć zachowanie użytkowników online. Na przykład dzięki zbieraniu danych, można zobaczyć, w jaki sposób użytkownicy odkrywają witrynę, przeglądają niektóre produkty, czy używają komputera lub telefonu komórkowego, czy kupują produkt od razu, czy też wracają do Twojej witryny później, aby dokończyć zakup.

VI. Incydenty.

Aby zgłosić incydent naruszenia ochrony danych osobowych wyślij email na adres incydent@rmf.fm

VII. Dopasowywanie reklam.

Poniżej możesz dostosować swoje ustawienia w zakresie zbierania informacji określających Twój sposób korzystania z naszych serwisów i wykorzystywania ich w celach marketingowych, w tym wyświetlenia reklamy najbardziej dopasowanej do uzyskanych informacji oraz udostępnienia i dalszego przetwarzania tych informacji przez inne podmioty wyświetlające lub zlecające reklamę w Internecie. Poniższy wybór nie dotyczy jednak dopasowywania reklam na naszych stronach w oparciu o informacje uzyskane przez naszych partnerów lub ich kontrahentów na stronach internetowych innych podmiotów.


Partnerem serwisu jest MEDYCYNA PRAKTYCZNA
Redaktor naczelną portalu Twoje Zdrowie jest Ewa Kwaśny, odpowiedzialna za cotygodniowy cykl o zdrowiu na antenie RMF FM. Zespół tworzą dziennikarze RMF FM i RMF 24