Prawie każdy oddział umożliwia odwiedziny pacjentów. Przepisy określają dokładnie kto może, a komu nie wolno być obecnym podczas udzielania świadczeń zdrowotnych. Czy mogą to być inni pacjenci albo lekarze niezaangażowani w leczenie?

Jak informuje Rzecznik Praw Pacjenta, pracownik medyczny, lekarz czy pielęgniarka ma obowiązek przestrzegać prawa pacjenta do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.

Inni pracownicy medyczni, którzy w danej chwili nie zajmują się badaniem czy też opieką nad pacjentem, mogą uczestniczyć w tym procesie tylko w wyjątkowych sytuacjach. Jest to możliwe, gdy ich udział jest niezbędny np. ze względu na rodzaj przeprowadzanych badań lub gdy kontrolują pracownika medycznego udzielającego świadczeń.

Kiedy obecność osób trzecich jest dozwolona?

Obecność osób trzecich wymaga wówczas zgody pacjenta, a w przypadku osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, jej przedstawiciela ustawowego oraz osoby, która udziela świadczenia zdrowotnego.

Taka zgoda nie jest wymagana podczas leczenia m.in. w klinikach i szpitalach akademickich, medycznych jednostkach badawczo-rozwojowych i innych uprawnionych do kształcenia lekarzy. Czyli wszędzie tam, gdzie pracują osoby kształcące się w zawodach medycznych (mogą być obecne, co nie znaczy, że mogą udzielać świadczeń). Pacjent powinien być jednak wcześniej poinformowany, że podczas udzielania świadczeń mogą być obecne te osoby, nie może być tą okolicznością zaskakiwany.

Czy pacjent z innego oddziału może mnie odwiedzić?

W trakcie procesu leczenia nie powinni być obecni także inni pacjenci. Jest to związane z ochroną danych osobowych pacjenta oraz jego danych medycznych. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych powinien być zorganizowany w taki sposób, aby uniemożliwiał występowanie tego rodzaju sytuacji.