Sezon grzewczy się rozpoczął, więc smog znowu pojawił się w polskich miastach. Stężenia zanieczyszczeń często przekraczają dopuszczalne poziomy. Jak odczytywać i interpretować poziomy zanieczyszczeń powietrza?

Zdjęcie ilustracyjne /pixabay.com /Internet

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.

Rozporządzenie to określa dopuszczalne poziomy m.in. dla:

-  pyłu zawieszonego PM10

-  pyłu zawieszonego PM 2,5.

PYŁ ZAWIESZONY PM 10

Poziom dopuszczalny został określony dla 24-godzinnego oraz rocznego poziomu uśredniania wyników pomiarów:

-     50 µg/m  wartość dopuszczalna  dobowa (średnia z 24 godzin)

-    40 µg/m3   wartość dopuszczalna średnioroczna

PYŁ ZAWIESZONY PM2,5

Poziom dopuszczalny został określony dla rocznego poziomu uśredniania wyników pomiarów

- 25 µg/m3     wartość dopuszczalna średnioroczna

WIOŚ przypomina, że jednorazowe przekroczenie norm zanieczyszczeń powietrza nie przekłada się automatycznie na przekroczenie norm dobowych, które zostały określone w rozporządzeniu resortu środowiska.

Co prawda, utrzymujące się wysokie stężenia jednogodzinne mogą ostatecznie doprowadzić do przekroczenia normy dobowej. Fakt ten jednak możemy stwierdzić dopiero po upływie danej doby.

Ostrzeżenia dotyczące smogu są wydawane na podstawie prognoz zanieczyszczeń i kilkudniowych przekroczeń dopuszczalnego stężenia.

(ag)