Jest szansa na lepszą opiekę nad chorymi na nowotwór nerki. Rocznie taką diagnozę słyszy 11 tysięcy osób. Lekarze z Polskiego Towarzystwa Urologicznego zaprezentowali dziś propozycję modelu opieki koordynowanej nad tymi pacjentami. "Wdrożenie opieki koordynowanej nad pacjentem z nowotworem złośliwym nerki (KOS – NZN) to szansa na poprawę jakości i skuteczności leczenia tej grupy chorych" – przekonują specjaliści w dziedzinie urologii oraz eksperci w dziedzinie zdrowia publicznego.

Według specjalistów, kluczowe jest, by rolę koordynatora opieki nad chorym z rakiem nerki pełnił lekarz urolog. Model opieki koordynowanej nad pacjentem z nowotworem złośliwym nerki został opracowany przez Polskie Towarzystwo Urologiczne, konsultanta krajowego w dziedzinie urologii, konsultanta w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz Fundację "Eksperci dla Zdrowia". Opisano go w raporcie pt. "Nowotwór złośliwy nerki - rekomendacje w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem", który został zaprezentowany podczas debaty Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów. 

Jest to już trzecia publikacja, która prezentuje model opieki koordynowanej nad chorymi na nowotwór układu moczowo-płciowego. Poprzednie dwa opracowania dotyczyły modelu kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentami z nowotworem złośliwym pęcherza moczowego oraz z nowotworem złośliwym gruczołu krokowego. Zaprezentowano je podczas posiedzeń Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów - w lipcu i grudniu 2018 r.

Model Kompleksowej Opieki nad Pacjentem Chorym na Nowotwór Złośliwy Nerki (KOS-NZN) zakłada opiekę nad pacjentem w okresie 12 miesięcy i składa się z trzech modułów leczenia: 

I moduł - leczenie zabiegowe - obejmuje: 

1) hospitalizację pacjenta w celu przygotowania go do leczenia zabiegowego i realizację jednej z dwóch procedur: LOO - Nefrektomia i inne duże zabiegi nerek lub LO5 Duże endoskopowe zabiegi nerek; 

2) ustalony w trakcie hospitalizacji przez lekarza urologa, wspólnie z lekarzem onkologii klinicznej i radioterapii oraz rehabilitacji medycznej, indywidulany plan leczenia pacjenta uwzględniający w szczególności leczenie z zakresu radioterapii i chemioterapii oraz odpowiednią rehabilitację i wizyty w poradni urologicznej; 

3) wizytę koordynującą w celu oceny stanu zdrowia pacjenta i ewentualnej modyfikacji planu leczenia

II moduł- rehabilitacja - obejmuje:

1) rehabilitację onkologiczną i ogólnoustrojową według indywidualnego planu rehabilitacyjnego i przeprowadzoną w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego; 

III moduł- urologiczna opieka specjalistyczna - obejmuje: 

1) specjalistyczną opiekę urologiczną w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia realizacji świadczenia w ramach której pacjent powinien mieć możliwość uzyskania porady we wszystkie dni tygodnia, jeśli wynika to z indywidualnego planu opieki, z zachowaniem możliwości dostępu do świadczeń opieki medycznej w oddziale szpitalnym o profilu urologia 24 godziny na dobę (w przypadku wskazań medycznych) oraz uzyskania badań diagnostycznych; 

2) co najmniej 6 porad specjalistycznych. 

Eksperci zwracają też uwagę na potrzebę utworzenia rejestru pacjentów z rakiem nerki, który jest kluczowym narzędziem w ocenie skuteczności i efektywności leczenia. 

 

Opracowanie: