41 procent kobiet w wieku 18-45 lat planuje potomstwo i odsetek ten nie zmienił się znacząco w ostatnich czterech latach, wynika z najnowszego sondażu CBOS. W krótkiej perspektywie, 3-4 lat, dziecko planuje co czwarta respondentka w tym wieku.

Według CBOS, krótkoterminowe plany prokreacyjne w znacznej mierze zależą od liczby posiadanych dzieci oraz wieku respondentek. Zamiar powiększenia rodziny w ciągu najbliższych 3-4 lat najczęściej deklarują ankietowane w wieku 25-29 lat. Szanse na kolejne dziecko maleją wraz z liczbą posiadanych dzieci; z kolei zamierzeniom prokreacyjnym sprzyja wyższe wykształcenie i wsparcie w codziennej opiece nad dzieckiem ze strony najbliższego otoczenia. W przypadku kobiet bezdzietnych istotnym czynnikiem jest praca zarobkowa, jeśli chodzi o kobiety mające już dzieci - posiadanie małego dziecka.

Rodzeństwo coraz ważniejsze

Znacząca większość bezdzietnych kobiet (78 proc.) deklaruje, że zamierza mieć dzieci, plany takie ma również niemal połowa (45 proc.) kobiet mających jedno dziecko i jedynie co dziesiąta mająca dwoje dzieci - podaje CBOS. Kobiety mające troje dzieci sporadycznie deklarują zamiar powiększenia rodziny (4 proc.).

Jak podkreśla CBOS, w ostatnich czterech latach nie zmienił się odsetek kobiet w wieku 28-45 lat planujących potomstwo. Obecnie jest to 41 proc. respondentek (wówczas 40 proc.), 25 proc. zamierza te plany zrealizować w ciągu najbliższych 3-4 lat, 37 proc. - w dalszej perspektywie. 22 proc. nie planuje dzieci.

Odsetek kobiet planujących dzieci spada wraz z wiekiem. Ogromna większość respondentek od 18 do 24 życia (84 proc.) i ponad połowa mających od 25 do 34 lat (52 proc.) planuje w przyszłości potomstwo. Wśród tych, które ukończyły 35 rok życia, plany powiększenia rodziny deklaruje co dziesiąta.

W ocenie CBOS, uwzględniając łączny wpływ wieku i liczby posiadanych dzieci można zauważyć, że potomstwo planuje ogromna większość bezdzietnych kobiet mających nie więcej niż 30 lat i mniej więcej połowa powyżej 30 roku życia.

Plany do 35.roku życia

Kobiety mające jedno dziecko, które nie skończyły jeszcze 35 lat, w większości mają zamierzenia prokreacyjne, natomiast po osiągnięciu tego wieku odsetek planujących potomstwo znacząco spada. Matki co najmniej dwójki dzieci relatywnie rzadko decydują się na powiększenie rodziny, choć pod tym względem wyróżnia się grupa kobiet poniżej 38 roku życia, z których co siódma myśli o kolejnym dziecku.

Według badań CBOS, krótkoterminowe plany prokreacyjne najczęściej deklarują kobiety poniżej 35 roku życia mające jedno dziecko (54 proc.) oraz bezdzietne w wieku 25-30 lat (53 proc.), choć bezdzietne trochę młodsze (w wieku 21-24 lata), a także trochę starsze (powyżej 30 roku życia) zamierzenia takie formułują niewiele rzadziej (odpowiednio: 48 proc. i 46 proc.).

CBOS, biorąc pod uwagę inne charakterystyki społeczno-demograficzne, zauważa, że krótkookresowe plany prokreacyjne częściej deklarują absolwentki wyższych uczelni (33 proc.), respondentki zadowolone z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych (28 proc.), ankietowane będące w związku formalnym bądź nieformalnym (28 proc.) oraz mieszkanki największych, ponad półmilionowych miast (32 proc.). Wśród kobiet, które mają już potomstwo, plany powiększenia rodziny częściej deklarują ankietowane mające młodsze dzieci.

Według sondażu większość kobiet może liczyć na zaangażowanie rodziny w codzienną opiekę nad dzieckiem: męża/partnera (90 proc. będących w związku), rodziców (77 proc.), teściów/rodziców partnera (61 proc. będących w związku), innych członków rodziny (68 proc.), a znaczna część (38 proc.) może liczyć na nieodpłatne wsparcie innych osób spoza rodziny. Jednak te kobiety, które mogłyby spodziewać się wsparcia ze strony najbliższego otoczenia, częściej planują potomstwo zarówno w krótkiej, jak i dłuższej perspektywie.

Zarobki dalej mają znaczenie

CBOS podkreśla, że w przypadku kobiet bezdzietnych do czynników sprzyjających podejmowaniu decyzji o powiększeniu rodziny w ciągu najbliższych 3-4 lat zaliczyć należy pracę zarobkową. Bezdzietne ankietowane obecnie pracujące, niezależnie od tego, czy są w związku czy też nie, znacznie częściej niż niepracujące deklarują krótkookresowe zamierzenia prokreacyjne.

Według badań CBOS, w przypadku kobiet mających dzieci pewne znaczenie odgrywa wiek najmłodszego dziecka - im jest ono starsze, tym mniejsze szanse na kolejne dziecko. Ponad dwie piąte (44 proc.) kobiet w wieku 18-35 lat będących w związku, których najmłodsze dziecko ma 4 lata lub mniej, planuje jeszcze potomstwo; takie zamierzenia ma 31 proc. respondentek należących do tej samej grupy wiekowej mających starsze dzieci. 

(ag)