MZ opublikowało projekt rozporządzenia regulującego wzrost wynagrodzeń lekarzy stażystów w najbliższych latach. Zmienią się także ramowe programy stażu podyplomowego lekarzy - zwiększono nacisk na nauczanie treści związanych z medycyną rodzinną.

Od kilkunastu dni trwa protest głodowy lekarzy rezydentów, którzy domagają się zwiększenia nakładów na służbę zdrowia /Leszek Szymański /PAP

Obecnie lekarze, którzy odbywają staż podyplomowy, otrzymują zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2007 zł brutto.

Nowa wysokość wynagrodzenia stażystów będzie ustalana z zgodnie z obowiązującą od sierpnia ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne.

W projekcie rozporządzenia ustalono nowe stawki wynagrodzeń zasadniczych dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy na lata 2017-2019, gdyż - jak wyjaśniono - "zgodnie z ustawą na razie jedynie w tym horyzoncie czasowym znane są wszystkie parametry niezbędne do ich określenia".

Projekt przewiduje, że lekarze i lekarze dentyści odbywający staż otrzymają od 1 lipca 2017 roku zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2100 zł. Od 2018 roku wyniesie ono 2 249 zł, a od 2019 roku - 2 369 zł.

Do końca 2019 roku najniższe wynagrodzenie, będące podstawą do ustalenia podwyżki jest iloczynem współczynnika pracy właściwego dla tej grupy pracowników (0,73) oraz kwoty 3 900 zł brutto. Począwszy od roku 2020 podstawa ta będzie iloczynem współczynnika pracy i rzeczywistej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie.

W projekcie określono też, że lekarz w trakcie stażu pełni 2 dyżury w tygodniu w wymiarze nie większym niż 5 godzin. Zmiana ta stanowiła przedmiot postulatu środowiska młodych lekarzy - zaznaczają autorzy projektu.

Projekt przewiduje też zmianę ramowych programów stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty - zwiększono nacisk na nauczanie treści związanych z medycyną rodzinną przy jednoczesnym wyłączeniu z kształcenia na stażu podyplomowym umiejętności z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Staż medycyny rodzinnej będzie odbywał się w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej.

Staż obejmie też dodatkowo szkolenie z profilaktyki onkologicznej i leczenia bólu, włączono także tematykę diagnostyki i leczenia zakażeń HCV.

Staż, a potem rezydentura

Staż lekarza trwa 13 miesięcy (lekarza dentysty - 12 miesięcy). Po zaliczeniu stażu podyplomowego oraz po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego (lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego) młodzi lekarze mogą rozpocząć szkolenie specjalistyczne, które trwa ok. 5-6 lat. Jeśli takie szkolenie lekarz odbywa w trybie rezydentury, wówczas otrzymuje wynagrodzenie, którego wysokość jest określona w odrębnym rozporządzeniu.

Ministerstwo Zdrowia pod koniec września przygotowało projekt rozporządzenia określającego dokładną wysokość wynagrodzeń rezydentów do 2019 roku. Zgodnie z nim rezydenci, którzy zakwalifikowali się do szkolenia przed wejściem w życie rozporządzenia, w 2017 r. będą mogli liczyć na wynagrodzenie od 3263 zł do 4013 zł. W kolejnych latach wynagrodzenia rosną, w 2019 roku ich wysokość będzie między 3562 zł a 4381 zł.

Lekarze, którzy zakwalifikują się do szkolenia po wejściu w życie rozporządzenia, w 2017 roku będą mogli liczyć na wynagrodzenie od 3263 zł do 4920 zł. W 2019 roku wysokość ich wynagrodzeń określono na między 3562 zł a 5581 zł (w zależności od specjalizacji i roku rezydentury).

MZ zaproponowało też rozporządzenie, zgodnie z którym w deficytowych dziedzinach medycyny rezydenci otrzymają tzw. dodatek motywacyjny, w wysokości 1200 zł brutto.

(az)