Liczba aptek w Polsce jest zbyt duża i w najbliższych latach powinna się zmniejszyć – ocenił w zaprezentowanym raporcie Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek.

Związek zauważa, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce na jedną aptekę przypada średnio 2628 osób(w poszczególnych województwach liczba ta waha się od 2341 do 2986 mieszkańców). Tymczasem średnia dla Unii Europejskiej wynosi ok. 4350 mieszkańców na aptekę. Ten stan rzeczy w Polsce stwarza wiele problemów zarówno dla właściwego funkcjonowania rynku aptecznego, jak i dla samych pacjentów - uważa ZAPPA.

Związek ocenia, że biorąc pod uwagę względy ekonomiczne, liczbę farmaceutów oraz zmiany demograficzne, w najbliższych latach liczba aptek będzie malała i zatrzyma się na poziomie 9,3-11,3 tys. placówek. ZAPPA twierdzi, że zagęszczenie aptek w Polsce byłoby równe średniej krajów Europy, gdyby w Polsce było ok. 8,7 tys. aptek. Obecnie jest ich ok. 14,3 tys.

Liczba aptek w Polsce na poziomie 10-11 tys. jest optymalna z punktu widzenia dystrybucji leków oraz racjonalizacji kosztów całego systemu. Zbyt duża liczba aptek - to niepotrzebne koszty lokalowe oraz w przypadku aptek sieciowych - osobowe. Ograniczenie tych kosztów może doprowadzić do obniżenia marż na całym rynku, a zatem także do spadku cen leków - przekonuje ZAPPA.

Przedstawiciele związku uważają, że zmniejszenia liczby aptek wymaga sytuacja kadrowa. Pod względem liczby farmaceutów przypadających na statystyczną aptekę Polska (1,8) jest znacznie poniżej średniej europejskiej (2,4). Stan należy uznać za alarmujący, zwłaszcza że apteki pracują w trybie dwuzmianowym. Jednocześnie liczba farmaceutów przypadających na 100 tys. mieszkańców wynosi 74 i nie odbiega znacząco od średniej OECD, która wynosi 82 - informuje ZAPPA.

ZAPPA podaje, że statystyczna profesjonalna apteka ma miesięczne obroty w wysokości 144 tys. zł. Około 35 proc. stanowią leki refundowane, a marża na nich uzyskiwana - wyznaczona w tabeli marż przez Ministerstwo Zdrowia - wynosi średnio 18,5 proc. Dochód generowany na sprzedaży leków refundowanych wynosi więc około 9300 złotych miesięcznie, tymczasem stały koszt miesięczny prowadzenia statystycznej apteki wynosi ok. 47 tys. zł. - podaje ZAPPA.

Aby statystyczna apteka osiągała obrót pozwalający na uzyskanie zerowego dochodu na lekach refundowanych, w Polsce powinno być nie więcej niż 11300 aptek - ocenia związek.

Podnosi on, że ponieważ marża na leki refundowane jest za niska, apteki - aby sfinansować dystrybucję leków refundowanych i zredukować stratę - są zmuszone sprzedawać towar wysokomarżowy (np. suplementy diety).