Niedostateczna obsada pielęgniarek i położnych podczas dyżurów może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne małoletnich pacjentów - napisał w liście do ministra zdrowia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Stanowisko Rzecznika jest reakcją na pismo, jakie otrzymał od prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położonych Zofii Małas. W jej ocenie, konieczne są działania zmierzające do wyeliminowania  jednoosobowych dyżurów pielęgniarek i położnych w zakładach leczniczych. W piśmie do rzecznika Małas podkreśliła, że "taka praktyka nie pozwala na sprawowanie opieki z należytą starannością i z zachowaniem bezpieczeństwa pacjentów, co ma bezpośredni wpływ na występowanie zdarzeń niepożądanych, w tym także błędów medycznych".

W swoim liście do ministra zdrowia, Michalak podkreślił, że problem w oczywisty sposób dotyczy także małoletnich pacjentów. Przypomniał, że ich bezpieczeństwo w czasie hospitalizacji oraz jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych związane są m.in. z zagwarantowaniem właściwej opieki, sprawowanej przez pielęgniarki i położne.

Rzecznik, powołując się na ustawę o działalności leczniczej wskazuje, że kierownik szpitala niebędącego przedsiębiorcą może zatrudniać większą liczbę pielęgniarek i położnych, jednak, ze stanowiska NRPiP wynika, że rzadko to robi, kierując się m.in. przesłankami ekonomicznymi.

RPD zwrócił uwagę, że niedostateczna obsada pielęgniarek i położnych podczas dyżurów oraz konieczność objęcia opieką zbyt dużej liczby pacjentów może powodować obniżenie jakości świadczeń zdrowotnych i opieki pielęgnacyjnej oraz mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne małoletnich pacjentów.

Normy zatrudnienia pielęgniarek ustala się na podstawie rozporządzenia wydanego w 2013 roku. RPD zaznaczył, że od momentu wejścia przepisów w życie, nie były one w żaden sposób nowelizowane. Rzecznik proponuje rozważenie dostosowania przepisów prawa do obecnych warunków oraz rozpoznanie potrzeb w tym obszarze.

Michalak przytoczył także tegoroczny Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, który podaje, iż wskaźnik zatrudnionych pielęgniarek na 1000 mieszkańców w bezpośredniej opiece nad pacjentem wynosi dla Polski 5,24. Wśród 13 wybranych krajów, wskaźnik ten sytuuje Polskę na ostatnim miejscu.

Rzecznik podkreślił potrzebę podjęcia działań legislacyjnych dot. zatrudnienia pielęgniarek i położonych w podmiotach leczniczych, w szczególności tych, które udzielają świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych.

RPD zwrócił się do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła z prośbą o przekazanie informacji na temat działań podejmowanych przez resort w tym zakresie. Poprosił także o przedstawienie stanowiska dotyczącego podjęcia prac nad stworzeniem nowych założeń, dotyczących norm zatrudnienia pielęgniarek i położonych, w szczególności w jednostkach sprawujących opiekę zdrowotną nad dziećmi.

Ministerstwo ma 30 dni by odnieść się do pisma Rzecznika.

(ag)